Valg til generalforsamlingen

Valg til bankens generalforsamling

Bankens øverste styringsorgan er generalforsamlingen. Etter vedtektsendring er generalforsamlingens sammensetning fra 01.01.2018 slik:

7 representanter valgt av og blant innskyterne
4 representanter valgt av og blant bankens ansatte
4 representanter valgt av og blant egenkapitalbevis-eierne.
1 representant valgt av og blant Stjørdal kommunestyres medlemmer.

Egenkapitalbeviseierne skal velge sine egne representanter til bankens generalforsamling.

Til å finne fram til kandidater til valget, er følgende valgkomite utpekt i eiermøte den 27. juni 2017:

Trond Olav Beitland - leder
Berit Eliassen Sæther - medlem - representerer Stiftelsen Stjørdal Arbeiderkvinnelag
Øyvind Drogset Olsen - medlem

Arne Minde - 1. varamedlem
Torhild Storflor - 2. varamedlem
Lars Øverkil - 3. varamedlem


Instruks for valgkomite

Det er også utarbeidet instruks for egenkapitaleiernes valgkomite i samråd med Advokatfirmaet Selmer. Instruksen skal formelt godkjennes av generalforsamlingens høstmøte. I mellomtiden legges utkast til instruks til grunn for valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til egenkapitaleiernes representasjon i bankens generalforsamling.